RES, NON VERBA
DELA, NE REČI

O nama

Advokatska kancelarija Marković R. Vladimira nalazi se u Staroj Pazovi,

neposredno pored zgrade Osnovnog Suda Stara Pazova.

U svojoj praksi bavi se svim oblastima prava i advokatskog rada što obuhvata sledeće pravne usluge:


  •     Zastupanje u svim vrstama parničnih postupaka, postupaka izvršenja i odbranama u krivičnim i prekršajnim predmetima, kao i odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela.
  •     Svi oblici ugovornog prava, svi aspekti kupoprodaje nepokretnosti, provere nepokretnosti, vlasničkog statusa nepokretnosti i verodostojnosti dokumentacije, kao i radno pravo, izrada svih vrsta pojedinačnih i opštih pravnih akata kod poslodavca iz oblasti radnog prava.
  •     Sve vrste obligacionih odnosa i prakse u obligacionom pravu, posebno naknada šteta, i to materijalne i nematerijalne štete, modaliteti isplate duga i pravna i zakonita sredstva naplate duga, prinudna izvršenja i naplata potraživanja u saradnji sa privatnim i sudskim izvršiteljima.
  •     Zastupanje u svim sporovima iz oblasti porodičnog prava.
  •     Registrovanje, osnivanje i statusne promene u privrednim društvima (AD, DOO itd.) u Republici Srbiji.


KRIVIČNO PRAVO

Odbrana klijenata pred krivičnim sudom, zastupanje u svojstvu oštećenih ili privatnih tužilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta, zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela…

PORODIČNO PRAVO

Bračni sporovi, predbračni ugovori, razvodi i sporovi oko podele imovine ili vršenja roditeljskog prava, pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka, pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava…

IMOVINSKO PRAVO

Nepokretnosti, prenos svojine, smetnje poseda, legalizacija objekata, zastupanje pred ogranima uprave u postupku pribavljanja dozvola za izgradnju i uknjižbe nepokretnosti, sačinjavanje ugovora, rešavanje imovinsko pravnih pitanja i priprema celokupne dokumentacije, zastupanje u sudskim postupcima…

GRAĐANSKO PRAVO

Zastupanje u parničnim, vanparničnim i postupcima izvršenja, upravnim postupcima i upravnim sporovima.

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovori i zastupanje u pregovorima u vezi zaključenja ugovora, naplata potraživanja, naknada materijalne i nematerijalne štete, zastupanje u sudskim postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja…

NASLEDNO PRAVO

Nasleđivanje, pokretanje ostavinskog postupka i zastupanje u ostavinskom postupku, sastavljanje testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i zastupanje u sporovima vezanim za njih, zastupanje u sporovima u vezi podele i sastava zaostavštine…

RADNO PRAVO I MOBING

Ugovori o radu, isplata zarada, ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa, otkazi, otpremnine, programi rešavanja viška zaposlenih, sastavljanje svih opštih I pojedinačnih pravnih akata kod poslodavca, pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima…

KOMPANIJSKO-PRIVREDNO PRAVO

Osnivanje privrednih društava, usklađivanje sa zakonskom regulativom, statusne promene, spajanja i preuzimanja privrednih društava, pravni akti, likvidacija i stečaj…

Naš tim


Advokatska kancelarija Marković R. Vladimira savetuje i zastupa domaće i inostrane kompanije,
kao i fizička lica na teritoriji Republike Srbije u svim sferama prava i privrednog poslovanja.

“Strogo poštujemo diskreciju stranaka u skladu sa kodeksom profesinalne etike advokata i advokatskom tajnom.”

“Cilj nam je da za svoje klijente ostvarimo najbolje moguće rezultate i najpovoljnija pravna rešenja.”

“U svom radu smo profesionalni, posvećeni i odgovorni.”


Kontakt

Adresa:

Karađorđeva 5, stan 1
22300 Stara Pazova


Mobilni telefon:

+381 65 332 54 45


Telefon:

+381 22 315 544

Imate pitanja za nas?

Ako imate pitanja za nas, možete nas pozvati telefonom ili kontaktirati pomoću ovog obrasca.

TARIFA

o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Tabelarne prikaze nagrada sa započetim satom u dinarima, objavljene u "Službenom glasniku RS" broj 121/2012 od 24.12.2012. koji su na snazi od 01.01.2013. možete preuzeti ovde: 

Naši klijenti

JKP "Vodovod i kanalizacija"

Stara Pazova

"Pobeda Compani" d.o.o.

Nova Pazova

GZZ "Gradnja"

Stara Pazova

"Una-Zorčić" d.o.o.

Nova Pazova

"Eurostil gradnja" d.o.o.

Stara Pazova

"Luka i Pipo" d.o.o.

Stari Banovci

"Mikron metal" d.o.

Novi Banovci

"Beo business team" d.o.o.

Novi Beograd

"Gradnja In-011" d.o.o.

Beograd, Zemun

"Melroma" d.o.o.

Novi Sad

ZZ Šimanovci

Šimanovci